Siirry sisältöön

Hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet

Viime vuosien helmiä

 • Kiertotalousostoskeskus, 2021-2023
 • Kiertotalousyrittäjyyskilpailu-hanke, 2022-2023
 • GRADUS
 • SPARKS — Kipinää ja kannattavuutta kiertotalousyrittäjien liiketoimintaan innovatiivisella materiaalikierrolla
 • Nosto – kiertotalouteen uutta osaamista ja työvoimaa
 • Kestävä arki tehdään yhdessä
 • Palloässät valloittaa – Kestävä kehitys tutuksi edelläkävijäverkoston avulla
 • Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa
 • SUBTRACT
 • Circular Construction In Regenerative Cities (CIRCuIT)
 • Telaketju
 • Kulttuuri- ja katsomusdialogi ympäristökasvatuksessa
 • Kiva digi – Kiertotaloudella vaikuttavaa digiohjausta
 • SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0
 • ILONA – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön (ESR-hanke)
 • Visible Positive Circular Impact (VisCii)
 • Fiksu arki goes China
 • Hyvän mitta
 • Tekstiilin kiertotalous hanke – Relooping Fashion Initiative
 • Tekstiilin kiertotalous hanke – Relooping Fashion Initiative
 • Lasten Agenda 2030
 • Uudelleenkäyttöön ohjaava yritysyhteistyömalli
 • Lanefies
 • Vapaaehtoistyöhanke VETY

ÄLYÄ – Älykästä teknologiaa kalusteiden elinkaaren pidentämiseen

1.11.2022–31.7.2025

Hankkeen tarkoituksena on edistää kalusteiden kiertotaloutta hyödyntämällä tekoälyä ja älykästä automaatiota. Tavoitteena on kehittää tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntäviä kiertotalouden palvelu- ja prosessi-innovaatioita erilaisten organisaatioiden tarpeisiin ja pilotoida niitä valituissa palvelukanavissa ja -ympäristöissä sekä palvelujen taustaprosesseissa.

Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan 6-8 tekoälyä ja älykästä automaatiota hyödyntävää ratkaisua kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien myyntiin, välitykseen, vuokraukseen, entisöintiin ja korjaukseen liittyvien palvelujen asiakaskokemuksen kehittämisessä ja palvelujen taustaprosessien tehostamisessa. Ratkaisujen avulla pyritään ennen kaikkea säilyttämään kalusteiden ja niissä käytettyjen materiaalien arvo mahdollisimman pitkään tuotteen elinkaaressa.

Päähankkeen toteuttaja:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Osahankkeiden toteuttajat:
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Helsingin kaupunki

Kesto: 1.11.2022–31.7.2025

Hankkeen rahoittaja:
EAKR Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Lisätietoja:
Hankepäällikkö Esko Janatuinen
esko.janatuinen@kierratyskeskus.fi
+358400348185

Hankeasiantuntija Titta Vettenranta
titta.vettenranta@kierratyskeskus.fi
+358400348326

Hankkeen kotisivut:
alya-hanke.fi

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten
parantaminen ESR+ -hanke

2023–2027

Koordinaatiohanke kokoaa yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden liiketoimintaosaamisen parantamisen teemassa työskentelevät toimijat ja hankkeet verkostoiksi. Hanke tuottaa ja kerää tietoa, tekee arviointia, vaikuttaa ja viestii.

Päähankkeen toteuttaja:

Silta-Valmennusyhdistys ry

Osahankkeiden toteuttajat:

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kuntoutussäätiö sr
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Live-säätiö sr
Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Valo-Valmennusyhdistys ry
Vates-säätiö sr
Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry

Kierrätyskeskuksen rooli hankkeessa

Roolina uudelleenkäyttöön liittyvä työllistämistyö ja vihreä siirtymä.​

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy osallistuu hanketoteutukseen vihreän siirtymän ja uudelleenkäyttöön yhdistyvän työllisyystyön asiantuntijana. Brittiläisen voittoa tavoittelemattoman ja luonnonvarojen kestävään käyttöön tähtäävän Wrap yhtiön mukaan Euroopassa on tällä hetkellä 3,4 miljoonaa kiertotalousalan työpaikkaa ja luvun odotetaan kasvavan 1,2 miljoonalla vuoteen 2030 mennessä (Sitra).

EU:n luonnonpääoman suojeleminen, siirtyminen resurssitehokkaaseen talouteen ja ihmisten suojeleminen ympäristöön liittyviltä paineilta ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisiä painopisteitä (Euroopan komissio).

 • Kierrätyskeskuksen osatoteutus keskittyy työpaketteihin 1, 4 ja 5.
 • Työpaketti 1: Neuvonta, ohjaus ja valmennus.
 • Työpaketti 4. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden tuki.
 • Työpaketti 5: Työllistymiseen liittyvien toimintamallien ja hyvien käytänteiden arviointi ja levittäminen.

Lisätietoja:
Kirsi Helin, erityisasiantuntija
0400348183
kirsi.helin@kierratyskeskus.fi

yyo.fi/koordinaatiohanke

Lataa tästä hankkeen esite

DigiSocCirc-hanke

1.10.2023-30.9.2024

RREUSE on kansainvälinen verkosto, joka edustaa uudelleenkäytön, korjauksen ja kierrätyksen parissa toimivia sosiaalisia ja yhteiskunnallisia yrityksiä. Lokakuussa 2023 RREUSE aloitti yhdessä jäsentensä kanssa vuoden kestävän hankkeen, jonka tavoitteena on tuoda esiin sosiaalisten yritysten potentiaali digitaalisella aikakaudella: ”The digital era of social enterprises – Sosiaalisten yritysten digitaalinen aikakausi: kiertotalouden trendit ja mahdollisuudet (DigiSocCirc)”.

RREUSE:n johdolla kymmenen jäsenen projektikonsortio käsittelee yhdessä digitalisaation tärkeimpiä trendejä, uhkia ja mahdollisuuksia uudelleenkäyttö- ja korjausalla. Tavoitellakseen tarvittavia valmiuksia, jotka mahdollistavat osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämisen digitaalisessa ja vihreässä kaksoissiirtymässä, hankkeessa toteutetaan muun muassa seuraavat toimenpiteet:

 • Kartoitetaan olemassa olevia digitaalisia aloitteita ja päätrendejä uudelleenkäyttö- ja korjausalalla;
 • Sosiaalisen osallisuuden ja taitojen vaikutusten ja mahdollisuuksien tunnistaminen;
 • Luodaan etenemissuunnitelma kierto- ja sosiaalisille yrityksille digitaalisten työkalujen omaksumiseksi;
 • Edistetään rajat ylittävää yhteistyötä yhteisten kollektiivisten digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi.

Hankeryhmä koostuu yksittäisistä yhteiskunnallisista ja sosiaalisista yrityksistä sekä alueellisista ja kansallisista sosiaalisten yritysten verkostoista, jotka toimivat uudelleenkäytön, korjaamisen ja kierrätyksen alalla eri puolilta Euroopan Unionia. Mukana olevat tahot: RREUSE, RE-Use Austria (Itävalta), Ateliere Fara Frontiere (AFF, Romania), Humana Nova (Kroatia), Branchevereniging Kringloop Bedrijven Nederland (BKN, Alankomaat), Re-Use Deutschland (Saksa), Kierrätyskeskus (Suomi), Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS, Espanja), ENVIE (Ranska), Emmaus Europe (Ranska).

Hankkeen tiedot

Kesto: 1.10.2023-30.9.2024
Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Lisätietoja:
Satu Vasala
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
+358 400 348322
satu.vasala@kierratyskeskus.fi

Herkkukori-hanke

1.9.2023-31.12.2024

Kestävät ruokavalinnat ovat keskeinen osa kestävää elämäntapaa. Ruoka on teemana tärkeä ja näkyvä myös varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatukselle asetettujen tavoitteiden mukaan lapsia tulee kasvattaa kestävään elämäntapaan.

Hanke nivoo yhteen ruuan elinkaaren eri vaiheet: ruuan tuotannon, terveellisen ruokailun, jätteiden lajittelun ja ravinnekierron ja tuo nämä varhaiskasvatuksen kontekstiin.

Koulutus koostuu viidestä osiosta, joiden avulla osallistujat voivat rakentaa itselleen sopivan sisältöisen ja laajuisen kokonaisuuden. Teema tuodaan ruokailuhetkien lisäksi esimerkiksi kaupunkiviljelyyn ja kompostointiin. Koulutus antaa osallistujille hyvät valmiudet vahvistaa kestävän elämäntavan ja tutkivan oppimisen näkökulmaa työssään eri ikäisten lasten kanssa ja vähentää samalla ympäristökuormitusta ja lisätä monimuotoisuutta paikallisesti.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle joustavasti työkaluja vaikuttavaan ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen kestävän kehityksen kasvatukseen. Tuloksena osallistujien omakohtainen ymmärrys kestävän ja terveellisen ravinnon merkityksestä sekä osaaminen sen käsittelystä turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä kasvaa.

Hankkeeseen lisää ruokakasvatuksen osaamista tuo Venner Oy:n. Venner Oy on yhteiskunnallinen ruokakasvatusyritys, joka edistää ravitsevan ruuan tasa-arvoa.

Hankkeen tiedot

Kesto: 1.9.2023-31.12.2024
Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen budjetti: 29 000€

Lisätietoja:
Chantal Romi, hankepäällikkö
+358 400 349 404
chantal.romi@kierratyskeskus.fi

Yhtä juhlaa -hanke

1.9.2023-31.12.2024

Yhtä juhlaa -hankkeessa luodaan ekologista kestävyyttä perinteisten juhlien sekä kansainvälisten ja kansallisten teemapäivien juhlimiskulttuuriin. Hankkeen tavoitteena on tarjota varhaiskasvatuksen henkilöstölle täydennyskoulutusta ja välineitä varhaiskasvatuksen tavoitteiden mukaiseen kestävän kehityksen kasvatukseen. Vuosisuunnittelu rytmittyy varhaiskasvatuksessa usein juhla- ja teemapäivien mukaan. Useat kulttuuriperintöönkin liittyvät juhlat ovat saaneet kuluneina vuosikymmeninä varsin kaupallisen painotuksen. Kuluttamiseen perustuva toimintakulttuuri tuhlaa sekä luonnonvaroja että asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan perheen varallisuuden vuoksi. Ekologisesti kestävämpi tapa juhlia luo siten myös tasa-arvoisempaa toimintakulttuuria.

Hanke toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen yksiköiden kanssa, joiden kanssa kehitetään yhdessä tapoja tuoda kestävä elämäntapa osaksi juhlia. Hankkeessa luodaan myös yleiseen käyttöön opetusmateriaalia kestävästä kulttuuriperinteestä.

Hankkeen tiedot

Kesto: 1.9.2023-31.12.2024
Hankkeen rahoittaja: Ympäristöministeriö
Hankkeen budjetti: 34 150 €

Lisätietoja:
Chantal Romi, hankepäällikkö
+358 400 349 404
chantal.romi@kierratyskeskus.fi

Kiertotalous-ostoskeskus

2021-2023

Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan – Kiertotaloutta ostarille -hankkeessa kehitettiin toimiva, kannattava ja skaalattavissa oleva toimintamalli kiertotalouskauppakeskukselle. Toimintamallin ideana on, että uusien luonnonvarojen kuluttamisen sijaan ostoskeskuksen tuotteet ovat kierrätettyjä, uudistettuja, uusiomateriaaleista tehtyjä, vuokrattavia tai esimerkiksi yhteiskäytössä – mutta silti tyylikkäitä ja laadukkaita. Lisäksi kauppakeskuksesta löytyy tietenkin erilaisia korjaus- ja tuunauspalveluja omien tuotteiden käyttöiän pidentämiseksi. Toimintamallin esikuvana on Ruotsin Eskilstunassa sijaitseva ReTuna-kierrätysostoskeskus.

Tavoitteet

 • luoda toimiva, kannattava ja monistettavissa oleva liiketoimintamalli kiertotalouskauppakeskukselle
 • luoda uusia tuotteita ja palveluja kiertotalouden kuluttajarajapintaan 
 • edistää erityisesti pk-yritysten työllisyyttä ja liiketoimintamahdollisuuksia 
 • vähentää luonnonvarojen kulutusta
 • edistää vihreää taloutta.

Toimenpiteet ja tulokset

 • verkoston luominen 
 • pilotit olemassa olevissa ostos- ja kauppakeskuksissa
 • kiertotalousostoskeskuksen toimintamallin kuvaus oppaan muodossa ”Näin perustat kiertotalouskauppakeskuksen”
 • konkreettinen ehdotus Helsingissä toteutettavaksi kiertotalouskauppakeskukseksi 
 • muut pysyvät kiertotalouden ratkaisut pääkaupunkiseudulla esimerkiksi kauppakeskuksissa tai Keran alueella.

Voit ladata kiertotalouskauppakeskuksen perustamisen ABC-kirjan alla olevasta napista.

Kiertotalous-
yrittäjyyskilpailu

1.3.2022-31.3.2023

Kiertotalousyrittäjien kilpailun tavoite ja osallistujat

Kilpailu järjestetään laaja-alaisena yhteistyönä, ja siihen on mahdollista osallistua eri osaamisaloilta sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden startup-maailmasta. Yhteistyö tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden startup-hubien kanssa huomioidaan kilpailun asiantuntijaraadissa sekä osallistumisen kriteereissä.

Kiertotalousyrittäjyyskilpailu-hankkeen toimenpiteet ja tulokset

 • Viestintä on avainasemassa kilpailun toteutuksessa ja kampanjasuunnittelussa.
 • Kilpailun toteutus tehdään yritysyhteistyössä, jotta tarvittava näkyvyys ja työresurssit voidaan taata. Toteutuksessa kumppanin osuus liittyy viestintämateriaalien toteutukseen ja kilpailusta tiedotukseen.
 • Hankkeen tuloksena saadaan malli kiertotalouden yrittäjyyden innovaatioiden kilpailusta. 
 • Kiertotalouden innovaatioiden näkyvyys lisääntyy, ja yhteistyömahdollisuudet kasvavat toimijoiden välillä, kuten tutkimuslaitokset ja yritykset.
 • Lyhyellä aikavälillä kilpailu innostaa yrittäjiä kertomaan kiertotalouden innovaatioistaan ja jakamaan osaamistaan kiertotaloudessa.
 • Pitkällä aikavälillä kilpailun tulokset näkyvät lisääntyneenä yrittäjyytenä kiertotalouden parissa.

Hankkeen tiedot

Hankkeen kesto: 1.3.2022–31.3.2023
Rahoitus: Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Uudenmaan liiton ohjauksella, osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

ILONA – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön

1.11.2018–31.10.2021

Olemme osatoteuttajana ESR-rahoitteisessa ILONA – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeessa (11/2018-10/2021). Kansainvälisessä hankkeessa haetaan työllistämiseen uusia toimintamalleja kansainvälisiltä kumppaneilta. Toimimme syksyllä 2020 alkaen Kierrätyskeskuksessa mallien käytännön testaajina. Kierrätyskeskuksen osatoteutuksessa valmennamme ryhmävalmennuksina työkyky- ja työnhaku -ryhmiä sekä kehitämme suomen kielen opiskeluun käytännönläheistä mallia.

Tutustu lisää ILONA-hankkeeseen.

Vapaaehtoistyö­hanke VETY

2012–2014

Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) 

Hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyötä erityisesti yleishyödyllisten yritysten ja yhteisöjen näkökulmasta.

Sen aikana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa

 • Kehitetään ja pilotoidaan uusia keinoja vapaaehtoistyön järjestämiseksi.
 • Ideoidaan vapaaehtoisille mahdollisimman monipuolisia tehtäviä.
 • Luodaan vapaaehtoistyön malleja, koulutuksia ja oppaita sekä toimintaa järjestäville että vapaaehtoisille.
 • Selvennetään vapaaehtoistyön pelisääntöjä ja siihen liittyviä lakeja ja säädöksiä. 
 • Tarjotaan yhä useammalle mahdollisuus osallistua kierrätys- ja ympäristötoimintaan.

Sujuvampaa vapaaehtoisuutta

Yleishyödylliset, voittoa tavoittelemattomat yritykset käyttävät valtaosan tuotostaan yhteiskunnallisten päämääriensä edistämiseen, joten vapaaehtoistyö voi olla tärkeä osa niiden toimintaa. Tällä hetkellä vapaaehtoistyön rakenteet niissä ovat kuitenkin vaihtelevia ja yhteiset säännöt harvoin selviä.

VETY-hankkeessa näitä vapaaehtoistyön pelisääntöjä ja rakenteita pyritään selventämään. Tarkoitus on helpottaa vapaaehtoistyön aloittamista ja tekemistä sekä vapaaehtoisen että työyhteisön kannalta.

Antoisampaa yhteistyötä

Kierrätyskeskuksen ajatusmaailman mukaisesti hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä ympäristötietoisuutta. Siksi koulutusmateriaalit käsittelevät myös ympäristöasioita.

Vapaaehtoistyöstä on parhaimmillaan hyötyä yhteiskunnalle, yhteisölle ja tekijälle itselleen. Mitä selkeämmät ovat sen säännöt ja toimivammat sen mallit, sitä antoisampaa se on kaikille.

Hankkeen tiedot

Rahoitus: Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta. Kansallisena rahoittajana toimii Uudenmaan liitto. 
Kesto: VETY-hanke on alkanut 1.2.2012 ja jatkuu 31.5.2014 saakka.

Lisätietoja:
Hankkeeseen ja sen materiaaleihin tai Kierrätyskeskuksen vapaaehtoistoimintaan liittyvissä asioissa, ota yhteyttä: vapaaehtoistoiminta@kierratyskeskus.fi, 050 501 4879.